-----------> website speed monitor raygun rg4js('setUser', { identifier: 'users_email_address_or_unique_id@domain.com', isAnonymous: false, email: 'users_email_address@domain.com', firstName: 'Firstname', fullName: 'Firstname Lastname' });
9. Làm thế nào để có được một tên miền chính thức?

Để có được một tên miền chính thức, sau khi kiểm tra tên miền đó chưa có người đăng ký hay sở hữu, bạn cần tiến hành đăng ký với một cơ quan quản lý chính thức, và trả phí cho tên miền. Tên miền không phải là dạng hàng hóa mua một lần, vì vậy mỗi năm bạn cần đóng phí để Renew (duy trì) tên miền, tức là để tiếp tục quyền sở hữu tên miền đó. Nếu bạn không Renew, sau thời gian ra hạn, tên miền đó sẽ không còn thuộc quyền sở hữu của bạn, người khác có thể đăng ký và sử dụng tên miền này.