10. Có hạn chế nào khi lựa chọn tên miền ko?

Theo quy định của Phát luật Việt Nam, có một số hạn chế khi đăng ký tên miền, các chủ thể không được sử dụng các nội dung sau đây trong tên miền đăng ký:

- Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Nội dung xâm hại đến an ninh Quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.

- Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.

- Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.

- Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.

- Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự, ổn định xã hội.

- Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.

- Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.


Những tên miền liên quan đến địa danh lịch sử khi đăng ký phải có kèm theo xác nhận đồng ý của UBND địa phương cấp đó.

Những tên miền liên quan đến doanh nhân, lãnh tụ, khi đăng ký phải có kèm theo bản giải trình về mục đích sử dụng tên miền để là sở cứ xem xét.