Danh sách Top 10 nhà cung cấp Window Hosting

Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
30.000đ 300MB 5GB
Nổi bật với tính năng hỗ trợ Window Hosting: PHP (v5.x), MySQL, MS SQL(2008), ASP.NET (.NET(2.0,3.5,4.0), MSSQL, PhpMyAdmin
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Window Hosting có ASP/ASP.net 2.0/3.5/4.x, Crystal Report , PHP5, GD2, MSSQL 2005 /2008
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
32.000đ 300MB 6GB
Hệ điều hành: Windows 2003 server, Microsoft SQL 2000/2005/2008, Microsoft Active Server Pages (ASP, ASP.NET version 1,2,3,4)
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
35.000đ 300MB 6GB
Windows Server 2003, hỗ trợ cPanel quản lý hosting-Plesk 9, Hỗ trợ ASP, ASP.NET 1-3.5, PHP 4/5, PERL, MSSQL2005-2008, MySQL 4/5
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Có thể lựa chọn Hosting Windows 2003, Windows 2008, SQL Server 2005 và 2008 SP2. và cài đặt các Website sử dụng ASP, ASP.NET, MVC, PHP, MySQL
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
36.000đ 300MB 5GB
Hệ điều hành: Windows 2003/2008, Ngôn ngữ hỗ trợ: .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0) / PHP5 / ASP, Cơ sở dữ liệu: Microsoft Access / MSSQL Server 2005 – 2008 / mySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB
Phí hàng tháng Dung lượng Băng thông
55.000đ 500MB 10GB
Gói Window Hosting VN-W-01: Email 10, Domain: 1
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
660.000đ/năm 300MB 5GB
PHP5, ASP, ASP.NET 2.0… Mailbox users : 10
Phí hàng năm Dung lượng Băng thông
60.000đ 600MB 15GB
Tiêu chuẩn Database: MSSQL 2000/2005,MySQL, Ngôn ngữ hỗ trợ: ASP/ASP.NET/PHP